ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ           ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ      Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 4629/20-02-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό

για την ανάθεση του έργου:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 3.000.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της παρούσης μελέτης προϋπολογισμού 3.000.000,00 Ευρώ είναι η πλήρης κατασκευή σχολικού συγκροτήματος δυναμικότητας 150 μαθητών, που θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 3.277,50 m2, το οποίο βρίσκεται εντός του οικισμού ΓΕΡΑΝΙ του Δήμου Ρεθύμνης (τέως δήμου Νικηφόρου Φωκά). Αποτελείται από ένα διώροφο κτίριο, τμήμα του οποίου διαθέτει υπόγειο.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Δ.Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ και επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου – κτίριο Δελφίνι Ρέθυμνο, μέχρι τις 14/03/2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ.Τ.Υ Δήμου Ρεθύμνης, αρμόδιο υπάλληλο Μαρκουλάκη Μαριάννα (τηλ.: 28310 40020), και FAX Επικοινωνίας 28310 40004 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/03/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου –Κτίριο Δελφίνι ΡΕΘΥΜΝΟ, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του Ν3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 3η, 4η & 5η (εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στη 1η, 2η & 3η (εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

 

Προϋπολογισμός Οικοδομικών:       1.908.466,86 €

Προϋπολογισμός Η/Μ εργασιών:     491.212,98 €

Σύνολο:          2.399.679,84 €

 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ του Μ.Ε.Ε.Π., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής ύψους 47.993,60 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών & 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες μετά την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς (ημερομηνία δημοπρασίας).

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, (Κωδικός πράξης ΣΑΕΠ002/8 με Κ.Α. 2012ΕΠ00280119) και από Εθνικούς Πόρους.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

9. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα με το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α άρθρο 242) με τον οποίο έγινε τροποποίηση του Ν. 3614/2007.

Ρέθυμνο 20/02/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ